skip to Main Content

Nationalt netværk af skoletjenester udvikler viden og værktøjer til brug i den åbne skole; i eksterne læringsmiljøer, kommuner og skoler.

Her præsenteres publikationer, der samler viden om eksterne læringsmiljøer og åben skole. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorer bruger i deres arbejde. Listen opdateres løbende.

Kulturens laboratorier: Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler. Aalborg Universitet. Chemi, Tatiana (2017). Ni partnerskaber blandt skoler, kunstnere og kulturinstitutioner er i rapporten dokumenteret, kortlagt og analyseret.

Kortlægning af forskning i effekten af børn og unges møde med kunsten. Statens Kunstfond. Holst, Finn (2015). Rapporten præsenterer en kritisk gennemgang af forskningen på området, problematiserer effektmålinger ud fra en gængs årsag-virkning-forståelse baseret på kvantitative analyser og fremhæver kvalitative analyser.

Åben skole – Erfaringer og inspiration fra seks samarbejdsprojekter mellem skoler og eksterne læringsmiljøer. EVA Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Inspiration til at udvikle samarbejder mellem kommuner, skoler og lokale aktører. Projekter støttet af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Nationalt netværk af skoletjenester. Fokus på de mange fordele og muligheder, der er i den åbne skole, samt på at sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der kan inspirere kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer til at etablere og gennemføre samarbejder om åben skole.

Museet i den åbne skole – følgeforskningsrapport. HistorieLab. Latif, Gertrud m.fl. (2017). Rapport, der belyser effekten af at inddrage elever i samarbejde og udviklingsarbejde samt det væsentlige rum for udvikling og læring, der skabes mellem lærere, museumsinspektører og elever i skole-kultursamarbejdet. 

Museumsundervisning for børn med særlige behov – en best practice publikation. Vesthimmerlands Museum. Hagstrup, Maria Clement m.fl. (2016).  Publikationen giver et bud på, hvordan museumsundervisning kan have en positiv indvirkning på indlæringsevner og sociale kompetencer blandt børn med særlige behov, samt præsenterer viden om børns udviklings- og læringsprocesser i museumssammenhæng.

Undervisning i svære temaer. Gode råd til undervisning i svære temaer i museumsformidlingen. Nationalt netværk af skoletjenester. Kaspersen, Ulla Kjær m.fl. (2017). Inspiration til at forberede såvel som udføre undervisning i svære temaer som f.eks. krig eller døden. Præsenterer et bud på “kerneværdier”, som kan bruges i denne type undervisning. Materialet er delt i to: til den undervisningsansvarlige og til undervisere.

Praksismanual for samarbejde mellem museum, skole og kommune. Museet i den åbne skole. Andersen, Marie Festersen (2016). Inspiration til at indgå samarbejde mellem museer, skoler og kommuner og udvikle læringsaktiviteter til skoleelever. Erfaringerne kommer fra aktører i den åbne skole. 

Læring i den åbne skole. Kommunernes Landsforening (2015). Inspirationsmateriale til forvaltninger og skoler, der vil arbejde med den åbne skole. Fokus på pejlemærker som øget læring og trivsel samt bæredygtige og udviklende rammer for skolens medarbejdere og de eksterne samarbejdspartnere.

Øget samspil mellem skole og fritidsliv. Undervisningsministeriet (2016).  

Kunstneriske partnerskaber i den åbne skole. Forskningsdesign for børn og unges møde med kunst i skolen. Statens Kunstfond (2017). Rapporten opstiller et overordnet forskningsdesign for projekter, hvor børn, unge, kunstnere, lærere og formidlere mødes om kunstneriske processer og læring.

Hvem spiller med i åben skole? Temanummer af tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 4 (2017). Afdækker, hvem aktørerne i den åbne skole er, og hvordan de ser åben skoles vilkår, muligheder og udfordringer. 

Åben skole. Temanummer af tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 3 (2016). Giver bud på, hvordan åben skole kan manifestere sig i nye læringsrum, undervisningsformer og praktiske og æstetiske læreprocesser.

Bibliografi over undervisning på museer. HistorieLab. Hyllested, Trine (2015). Oversigt, hvor der præsenteres en række tekster fra universiteter, faglige organisationer og tidsskrifter skrevet på dansk, norsk eller svensk om museumsundervisning fra 2000 til februar 2015. 

Elevers læring i den åbne skole. Center for ungdomsforskning. Pless, Mette m.fl. (2016). Forskningsbaseret erfaringsopsamling om undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
X