skip to Main Content

Torsdag d. 19. juni kl. 13-15:30 i Spinderihallerne, Vejle

Deltagere

Ringkøbing-Skjern Museum: Per Lunde Lauridsen. Museum Sønderjylland: Merete Essenbech. Videnscenter for Kulturarvsformidling: Jens Aage Poulsen. Foreningen af Historiske Værksteder: Vibe Winckles. DAZA & Kattegatcenteret: Lars Wieland. Learning Museum: Tine Seligman.
Naturama: Simon Høegmark. Mmex: Pernille Lyngsøe. ULF &FABUK: Anne-Line Svelle. ODM & Naturhistorisk Museum: Henrik Sell. Kunsten i Aalborg: Stinna Toft. Museu®um: Sten Chr. Steensen. Fra SkoletjenesteNetværk: Marie Damsgaard Andersen, Birthe Bitch Mogensen, Ulla Kaspersen, Dorthe Vind samt Mette Liv Skovgaard (referent).

Præsentation af SkoletjenesteNetværk

Projektleder Marie Damsgaard Andersen skitserede rammerne for SkoletjenesteNetværk og for netværkets opgave- og løsningsbeskrivelse, samt for aktørfølgegruppens opdrag. Koordinatorerne supplerede. Slides fra præsentationen er vedlagt referatet.

Kommentarer fra aktørfølgegruppen:
Henrik Sell foreslog at KL samt museer fra ODM inviteres til den strategiske følgegruppe. Tine Seligman foreslog at arbejdsplaner lægges for mere end 6 måneder af gangen for at sikre strategisk planlægning. Pernille Lyngsøe understregede vigtigheden af, at videndeling bredt kan sikres. Anne-Line Svelle foreslog at viden fra kortlægning f.eks. kan fremlægges og kommenteres på aktørfølgegruppemøderne. Lars Wieland m.fl. kommenterede på fremover at koordinere og samarbejde på tværs om fælles deltagelse på Skolemessen i Aarhus og Uddannelsesforum i København. Per Lunde Lauridsen bød ind med erfaringer om at skabe kontakter til skoler og hvordan der kan videndeles herom. Merete Essenbech kommenterede på muligheden for fremover også at samarbejde med andre store netværksaktiviteter som f.eks. Forskningens Døgn og Naturvidenskabsfestival samt med grænseområder og internationalt.

Aktoerfoelgegruppe_billede1   Aktoerfoelgegruppe_billede2                                              Aktoerfoelgegruppe_billede3

Aktørfølgegruppens input til SkoletjenesteNetværks opgave- og løsningsbeskrivelse
Efter pausen diskuterede aktørfølgegruppens deltagere de fire indsatsområder. Fire grupper á tre personer diskuterede hvert ét indsatsområde med fokus på, hvad SkoletjenesteNetværk fremover skal være særligt opmærksom på i opgaveløsningen. Gruppernes anbefalinger blev fremlagt i plenum og pointer fra flip-over er vedlagt som fotos og sammenfattet herunder.www.skoletjenestenetvaerk.dk

Område 1: National sammenhæng
Pernille, Jens-Aage og Vibe National videndeling: Skal være centralt for netværket. Videndelingen skal struktureres og  gennemtænkes, så den bliver så bred som muligt for at sikre den nationale sammenhængskraft. Videndelingen kan være små guidelines, kogebøger mm. frem for kun temadage. Mulighed for at videofilme og lægge ud på YouTube-kanal. National infrastruktur: Behov for at skabe national infrastruktur på aktørniveau, aktørgruppen kan
f.eks. være med til at videndele via f.eks. deling via egne nyhedsbreve. Politisk lobbyarbejde: Desuden kunne det være godt at arbejde med andre netværk f.eks. Learning Museum og arbejde politisk for at sikre fremadrettet succes og forankring. Kortlægninger: Det skal afklares, hvad kortlægningerne konkret kan bruges til. Der kan f.eks. være mulighed for pba. af kortlægninger at kunne parre dem med gode/mange erfaringer og dem med
dårlige/få erfaringer på et område, så de kan lære af hinanden.  Der blev desuden diskuteret muligheder for en service, hvor skolerne kan kvalitetsvurdere
kulturinstitutionerne.

Område 2: Kulturinstitutionernes læringstilbud
Stinna, Henrik og Lars Studiegrupper: Godt med centralt fokus på studiegrupper, der fortsat skal udbydes regionalt, så  det ikke bliver for omstændigt eller dyrt at deltage. Generelt godt at studiegruppe-temaerne er overordnede. Vigtigt at koordinere med andre aktører på feltet; MiD, ODM osv., så der ikke er
overlap og konkurrence. Opfordring til at STN faciliterer et nationalt koordinationsmøde for alle  aktører, der planlægger kurser og temadage.
Internationalt fokus: SkoletjenesteNetværk kunne også facilitere internationale oplæg og kurser, så de kan komme til Danmark. Forslag om et ikke kun nationalt, men også internationalt med mulighed for internationale skoletjeneste-samarbejder. Bookingsystemer: Behov for et open-source booking modul med mulighed for at udvikle en generel løsning, som alle kulturinstitutioner kan bruge.

Område 3: Skoleverdenens brug af kulturinstitutionerne
Per, Anne-Line og Simon Fælles sprog: Der skal skabes et fælles sprog og fælles standarder mellem skoler og
kulturinstitutioner. Evalueringer: Reformen har fokus på den målstyrede læring, det skal kulturinstitutionerne også. Fokus på elevernes oplevelser og vurderinger (ala GLO i UK af Eileen Hooper-Greenhill). Videndeling: Vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kommer for mange sites, mulighed for
”studiegruppe” for skoletjeneste-koordinatorer (ikke formidlingsmedarbejdere). Behov for fokus på kompetenceløft og lærerkurser og på, at viden om kulturinstitutionerne og museumsundervisning kommer ind i uddannelsesverdenen. Behov for dialog med kommunerne, da de forskellige kommuner har meget stor forskel i den måde de arbejder med skoleområdet på.www.skoletjenestenetvaerk.dk

Område 4: Samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner
Tine, Steen og Merete Skolerne og lærerne kan inviteres med ind i SkoletjenesteNetværks fora, for at facilitere mulige
partnerskaber. Projektmidler: Mulighed for at initiere små samarbejdsprojekter som f.eks. ”Skole+museum”, så de to parter kan mødes konkret om et projekt. Enighed om, at små projekter er bedst ift. at sikre et godt møde mellem skole og museum: Det skal være så lidt bureaukratisk som muligt med fokus
på entusiastiske lærere/museumsfolk. Pernille og Anne-Line har gode erfaringer fra projekter i Århusområdet. Kommunalt fokus: Det er vigtigt at skabe kontakt og dialog med kommunale forvaltninger for at sikre samarbejdet mellem skolerne og museerne. Jens-Aage supplerer med, at Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling kommer også til at arbejde med små samarbejdsmodeller i lidt større skala, så der skal sikres at der kommer et
samarbejde mellem dem og STN.

Aktørfølgegruppens form og fremtidige fokus
Aktørfølgegruppens medlemmer ønsker at kunne komme i dybden med diskussioner på området, og der er stemning i gruppen for, at afsætte tid til heldagsmøder. Gruppen vil fremover særligt gerne diskutere praktiske og konkrete løsninger, og gruppen stillede forslag om også at kunne mødes med styregruppen. Der er både behov for at kunne deltage uden forberedelse, men gerne med udsendt materiale som giver mulighed for fordybelse og forberedelse, for dem der vil. Mulighed for, at SkoletjenesteNetværk kan benytte gruppen som daglig ping-pong via telefon mm. Der var desuden tilfredshed i gruppen med den brede sammensætning og mulighed for at møde

andre aktører fra andre felter. Det blev aftalt at aktørgruppens deltagere kan byde ind med ideer til andre relevante aktører.

Back To Top
X