skip to Main Content
Inspiration Til Det åbne Dagtilbud

I sommeren 2018 trådte den nye dagtilbudslov i kraft, hvilket bl.a. betyder, at dagtilbuddene i deres læreplaner nu skal beskrive, hvordan de vil inddrage lokalsamfundet. For det omgivende samfund betyder det, at man i højere grad skal være klar til at tage imod de mindste børn.

Denne liste kan bruges som inspiration til dette arbejde. Den indeholder materiale fra fagpersoner, der har arbejdet med målgruppen og formidlet dette i inspirationsmateriale, rapporter, kataloger og opsamlinger.

EMU Dagtilbud  findes alt relevant information om dagtilbuddenes bekendtgørelse, læreplaner, læreplanstemaer, beskrivelse af det åbne dagtilbud mm.

Publikationer om samarbejde mellem eksterne læringsmiljøer og dagtilbud

Børn, kultur og lærende partnerskaber
En rapport udarbejdet på baggrund af et udviklingsprojekt på Museet for Samtidskunst om formidling af kunst til små børn. Projektet afdækker en række grundlæggende formidlingsmæssige problemer i små børns møde med museumskulturen, bl.a. i relation til mundtlig formidling, museumsindretning og pædagogens rolle på udstillingerne. Artiklen beskriver nogle centrale opmærksomhedspunkter og munder ud i tre praksisorienterede anbefalinger til museet – med relevans for andre museer.

På Spor af Kunst og Ord 
Kataloget består af en række erfaringsbaserede, korteartikler samt forslag til kreative projekter og sprogstimulerende aktiviteter, som vil kunne udføres på institutionerne og/eller på et givent kunstmuseum. Kataloget er derfor også tænkt som et inspirationsmateriale til de pædagoger, som har ønske om at arbejde på tværs af sproglige og æstetiske læreprocesser. Kataloget kan også bruges som inspiration til andre kulturinstitutioner, der ønsker at søsætte lignende kunst- og kreativitetsaktiviteter til fremme af børnenes sproglige udvikling.

Rend og hop på Jellingemonumenterne 
Dette legekatalog er tænkt som inspiration til institutioner, der besøger forskellige eksterne læringsmiljøer. Legene er udarbejdet med øje for det konkrete udendørsmiljø, og de muligheder det giver for at lege med både historieformidlingen og matematikken for de 3 – 6-årige og måske de lidt ældre børn.

Det blev en sommerfugl
Det blev en sommerfugl! bygger på erfaringerne fra det toårige KULT-projekt, som blev realiseret i 2016 – 2018. Her kan primært pædagoger finde inspiration til hvordan de kan udnytte de potentialer, der ligger i at inddrage kunst og kulturarv i dagtilbud i deres hverdag.

Børn kulturarv og museer
I antologien bliver det diskuteret, hvad museerne kan tilbyde de mindste børn, og hvordan pædagogerne bliver klædt bedre på til børnenes møde med museet. Antologien er baseret på det nationale Netværk for Pædagogisk Museologis konference i november 2016.

Bliv klog på partnerskaber  
Opsamling på Slots- og Kulturstyrelsens børnekulturkonference, der blev afholdt i 2018 på ARoS. Formålet med konferencen var at videndele erfaringer med partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner fra hele landet. Konferencen henvendte sig derfor til projektledere, chefer og politikere samt pædagogisk personale, der ønskede inspiration til eller mere viden om at arbejde med partnerskaber.

På små ben 
Publikationen henvender sig til alle, der arbejder med kulturformidling og børn i daginstitutioner. Formålet med materialet er at inspi¬rere til indgåelse af nye partnerskaber, der kan skabe meningsfulde og lærerige kulturmøder for børnehavebørn i alderen 3 – 5 år.

Idekatalog til børneinstitutioner
Idekatalog fra Kolding med eksempler på, hvordan dagtilbud kan inddrage lokalmiljøet.

Museerne og de yngste medborgere 
Inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere på pædagog¬uddannelsen, pædagogstuderende, pædagoger, kommunale konsulenter og andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutioner og skoler. Hæftet har sit udspring i PÆDMUS – et samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL i 2014-2015.

Kunst og kultur i dagtilbud – sådan! 
Hæftet indeholder en række eksempler på aktiviteter og projekter, som er gennemført i danske og nordiske dagtilbud. Hæftet præsenterer 14 gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Eksemplerne er udvalgt, så de dækker forskellige aldersgrupper, geografiske områder, kunstarter og pædagogiske, didaktiske og æstetiske tilgange.

Krible Krable temahæfte
Dette temahæfte byder på en samling af artikler, der giver praksisnære eksempler på arbejdet med Krible Krable og begyndende naturvidenskabelig dannelse. Artiklerne er dels baseret på praksiseksempler fra dagpleje, daginstitutioner og indskoling, samt artikler der giver bud på metodiske tilgange til arbejdet med at vække og fastholde børns interesse for naturen. Herunder input fra eksterne læringsmiljøer.

Kørekortkurser
Esbjerg Kommune har udarbejdet kurser og materiale, der skal understøtte pædagogen i brugen af eksterne læringsmiljøer i MYRTHUE. Kørekortkurserne giver pædagogerne mulighed for at kunne tage af sted på egen hånd til en række eksterne læringsmiljøer. Til tilbuddene er der udarbejdet læreplaner, før og efter besøget, samt materialer, forældreinformation og drejebøger.

Spring ud i naturen 
Friluftsrådets Grønne Spirers Spring Ud i Naturen har fokus på den sunde, sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Projektet tilbyder kurser og materiale, fx 75 aktivitetskort. Dette inspirationsmateriale inspirerer til, hvordan pædagogisk personale med naturen som ramme kan øge børns fysiske aktivitetsniveau, motoriske grundlag og generelle trivsel.

Back To Top
X